Všeobecné smluvní podmínky pro rámcové kupní smlouvy

 1. APLIKOVATELNOST
  1. Všeobecné smluvní podmínky (VSP) pro rámcové kupní smlouvy se vztahují na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím podle sjednané Rámcové kupní smlouvy.
  2. Velkoobchod Mature services s.r.o. spolupracuje pouze s osobami a subjekty, které podnikají se sortimentem parfémů a doplňkového zboží.
 2. POJMY
  1. Následující pojmy a výrazy použité ve Smlouvě nebo v VSP mají následující význam:
   • „Smlouva” znamená Rámcová kupní smlouva uzavřená mezi Stranami.
   • „Strany” znamená Kupující a Prodávající uvedení ve Smlouvě
   • „Lhůta splatnosti” znamená lhůta splatnosti sjednaná v článku 1.1 Smlouvy.
   • „Úvěr“ znamená celková hodnota všech pohledávek Prodávajícího vůči Kupujícímu a hodnot všech potvrzených a ještě nefakturovaných objednávek Kupujícího, které Prodávající obdržel (článek 1.2 smlouvy)
   • „Limit úvěru“ znamená maximální výše Úvěru přípustná v obchodním vztahu Kupujícího a Prodávajícího
   • “Vyhrazené území” znamená území, na kterém může Kupující prodávat Zboží Prodávajícího (článek 1.3 smlouvy)
   • “Cena” znamená cena Zboží definovaná v článku 3 VSP.
   • “Zboží” znamená zboží prodávané Prodávajícím
   • „Dodací podmínka (podmínky)” znamená jedna nebo více dodacích podmínek sjednaných v článku 1.4 Smlouvy
   • „Zákaznický systém“ znamená systém pro správu objednávek a komunikaci se zákazníky, který prodávající provozuje na internetové adrese velkoobchod-parfemy.cz. Kupující získává přístup do zákaznického systému na základě žádosti Prodávajícímu.
 3. CENY
  1. Cenou Zboží se rozumí ceny Zboží uvedené v ceníku Prodávajícího platném v okamžiku, kdy Kupující objedná zboží. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo do vyprodání zásob. Ceník Prodávajícího může být bez předchozího oznámení změněn. Zpřístupněním ceníku Kupujícímu nevzniká automaticky závazek Prodávajícího dodat zboží, které je v ceníku uvedené. Nevzniká rovněž právo Kupujícího na dodání zboží tam uvedeného.
  2. Pokud nebylo mezi Prodávajícím a Kupujícím písemně dohodnuto jinak, nezahrnují ceny uvedené v ceníku daně, licenční poplatky, dopravu, pojištění a veškeré daně, včetně federálních, kantonálních nebo místních, spotřební daň, daň z přidané hodnoty a podobné daně. Kupující souhlasí, že uhradí tyto daně nebo poplatky (kromě daně z příjmů Prodávajícího), pokud nebude příslušný prodej od těchto daní osvobozen.  
 4. Objednávky
  1. Kupující se zavazuje činit objednávky prostřednictvím zákaznického systému Prodávajícího. Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy. Uvedení zboží v katalogu a ceníku na stránkách www.velkoobchod-parfemy.cz není návrhem na uzavření smlouvy. Prodávající není povinen objednávku akceptovat, v případě jejího odmítnutí vyrozumí bez zbytečného odkladu Kupujícího. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými smluvními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
  2. Zasláním objednávky vzniká Kupujícímu povinnost převzít objednané Zboží a zaplatit kupní cenu během dohodnuté Lhůta Splatnosti. Veškeré objednávky podané prostřednictvím velkoobchodu Mature services s.r.o. jsou závazné. Přijetí a odeslání objednávky je Kupujícímu potvrzeno informativním emailem na zadanou emailovou adresu Kupujícího.
  3. Prodávající po obdržení objednávky zašle Kupujícímu sdělení o jejím přijetí. Toto sdělení má předběžný charakter, až do okamžiku zaslání zboží může Prodávající objednávku odmítnout. Zaslání zboží je akceptací objednávky učiněné Kupujícím.
  4. Prodávající může rovněž odmítnout objednávku, která by způsobila přečerpání Limitu úvěru.
  5. Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím zákaznického systému Prodávajícího Kupujícím a kterýmkoliv z jeho zaměstnanců na účet Kupujícího jsou považovány za objednávky řádně učiněné Kupujícím a jsou pro Kupujícího závazné.
  6. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  7. Objednávku lze stornovat emailem či telefonicky, kdy je nutné uvést číslo objednávky a kontaktní údaje Kupujícího. Stornovat lze pouze objednávky, které ještě nebyly potvrzeny. Prodávající může umožnit stornování objednávky, která již byla potvrzená; storno poplatek pak činí 500 Kč (popř. 20 EUR pro zákazníky, jimž je fakturováno v EUR) bez DPH. Stornem objednávky se rozumí změna, zrušení všeho nebo i jen části objednaného zboží. Stav objednávky lze zjistit po přihlášení do klientského centra v sekci „Moje objednávky“.
 5. DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘEVOD VLASTNICTVÍ
  1. Dodávka bude provedena dle sjednaných Dodacích podmínek. Po té, co na kupujícího přejde nebezpečí škody na Zboží, nebude mít škoda na Zboží jakýkoliv dopad na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu, pokud nebyla škoda způsobena porušením povinností na straně Prodávajícího. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím jako "dodací adresa".
  2. Každá dodávka bude obsahovat expediční list. Faktura bude Kupujícímu zaslána elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví Smlouvy.
  3. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem uhrazení jeho ceny Prodávajícímu.
  4. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy Prodávající předá Zboží prvnímu dopravci za účelem přepravy ke Kupujícímu.
  5. Prodávající může pozastavit dodávky, pokud je překročen Limit úvěru.
 6. PLATBA
  1. Platby budou realizovány na základě faktur vystavených Prodávajícím. Den splatnosti bude odpovídat sjednané Lhůtě splatnosti. Prodávající může fakturovat každou dodávku samostatně. Každá dodávka bude považována za samostatnou kupní smlouvu.
  2. Povinnost Kupujícího zaplatit bude splněna dnem, kdy bude příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího.
  3. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit a/nebo změnit Limit úvěru a Lhůtu splatnosti, pokud podle mínění Prodávajícího, je tento krok odůvodněn finanční situací Kupujícího, jeho platební morálkou nebo jinými relevantními skutečnostmi. Změna nabývá účinnosti v den, který následuje po dni, ve kterém bylo oznámení o této změně doručeno Kupujícímu. Oznámení bude považováno za doručené také v případě, kdy bude úspěšně přijato prostřednictvím e-mailu Kupujícího.
  4. Pokud je Kupující v prodlení se zaplacením jakékoliv faktury nebo jiného peněžitého závazku, můžeProdávající pozastavit dodávky Zboží podle přijatých objednávek, dokud nejsou veškeré dlužné částky plně zaplaceny.  
 7. ÚZEMNÍ OMEZENÍ
  1. Kupující se zavazují neprodávat Zboží mimo Vyhrazené území bez předchozího písemného schválení Prodávajícího.
 8. ZÁRUKA
  1. Prodávající zaručuje, že Zboží nebude trpět podstatnými vadami v materiálu a zpracování a uchová si své vlastnosti po dobu záruční doby.
  2. Kupující se zavazuje skladovat dodané Zboží předepsaným způsobem. Zboží nesmí být neodborně zbaveno obalu a musí být spotřebováno do data použitelnosti.
  3. Reklamace uplatněna Kupujícím nebude považována za platnou, pokud nebude písemná, řádně zdokumentovaná a doručená v rámci záruční doby, která je:
   • 3 dny ode dne doručení zboží Kupujícímu (v případě zjevných a množstevních vad);
   • 3 týdny od data odeslání zboží Kupujícímu (v případě skrytých vad), záruční doba skončí nejpozději do data použitelnosti
  4. Reklamace musí být uplatněna do 3 dnů po zjištění vady, jinak bude považována za neuplatněnou. Uplatněním reklamace se rozumí zaslání řádně vyplněného reklamačního protokolu umístěného na internetové adrese www.velkoobchod-parfemy.cz. Reklamované zboží vracet na adresu Pražská 1816, 509 01 Nová Paka. Kupující je povinen prokázat veškeré potřebné podrobnosti vady. Reklamace neobsahující údaje uvedené v reklamačním protokolu nebude považována za řádnou reklamaci dle této smlouvy a Prodávající ji není povinen vyřídit. Náklady na zaslání reklamovaného zboží jsou nákladem odesílatele.
  5. Testery nejsou určeny k osobní spotřebě koncovými zákazníky. Testery mohou být použity pouze k prezentaci a vyzkoušení parfémů nebo kosmetiky při prodeji v provozovnách kupujících. Objednávkou testeru kupující bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se nepoužít tester k osobní spotřebě ani jej dále neprodat koncovému zákazníkovi.
  6. Náležitosti ve vztahu ke Spotřebiteli, vyplývající z nařízení Evropského parlamentu (ES) č. 1223/2009, Prodávající nezajišťuje. Tyto povinnosti jsou dle zákona přeneseny na Kupujícího, který Zboží nabízí, prodává a dodává konečným Spotřebitelům. Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  7. V případě podstatných vad ve zpracování Zboží nebo v materiálech, které jsou kryty zárukou, je Prodávající povinen dle své volby Zboží buď vyměnit nebo opravit, uhradit cenu opravy nebo nahradit cenu vadného Zboží v souladu se shora uvedenými ustanoveními. KROMĚ PŘÍPADŮ UVEDENÝCH SHORA NEJSOU POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUK OHLEDNĚ POPISU, KVALITY, PRODEJNOSTI NEBO POUŽITELNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Až do rozsahu, do kterého to zákon dovoluje, neodpovídá Prodávající Kupujícímu za jakoukoli přímou, nepřímou, náhodnou nebo následnou škodu, škodu způsobenou ztrátou použitelnosti a ušlý zisk, který souvisí se Smlouvou, prodejem a používáním Zboží. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti se Smlouvou, prodejem a používáním Zboží maximálně do výše ceny Zboží v souvislosti s kterými je nárok na náhradu škody uplatňován. Záruka se rovněž nevztahuje na Zboží, které bylo předmětem zneužívání, nadměrného užívání, poškozené při nehodě nebo přírodní katastrofě nebo které bylo použito v rozporu s instrukcemi k používání, které se na Zboží  vztahují.
 9. SMLUVNÍ POKUTY
  1. Pokud Kupující nepřevezme objednané zboží, jakmile mu bude převzetí zboží přepravcem umožněno, může Prodávající naúčtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny objednaného Zboží za každý den prodlení kupujícího s převzetím zboží. Pokud bude prodlení Kupujícího delší než 14 dní, může Prodávající jednostranně zrušit objednávku Kupujícího a od dílčí kupní smlouvy odstoupit.
  2. Pokud Kupující nezaplatí jakoukoli částku, kterou je podle Smlouvy povinen zaplatit, neotevře akreditiv nebo jinak v rozporu se smlouvou zamezí Prodávajícímu dodat Zboží, bude Zboží považováno za doručené v okamžiku, pokud bude připraveno k odeslání ve skladu Prodávajícího v den dodání uvedený v potvrzení objednávky.
  3. Pokud Kupující nezaplatí fakturu ve lhůtě splatnosti, může Prodávající účtovat smluvní pokutu ve výši:
   • 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení, pokud prodlení nepřesáhne 30 dnů
   • 0,2% z fakturované částky za každý den prodlení, pokud prodlení trvá déle než 30 dnů
  4. Pokud Kupující prodá Zboží mimo Vyhrazené území, může Prodávající Kupujícímu účtovat smluvní pokutu ve výši 100% ceny Zboží dodaných mimo Vyhrazené území.
  5. Pokud Kupující poruší ustanovení o povinnosti mlčenlivosti v článku 17 VSP, může Prodávající smlouvu vypovědět.
  6. Smluvní strana je povinná zaplatit smluvní pokutu bez ohledu na skutečnost, zda druhá strana skutečně utrpěla škodu a bez ohledu na výši této škody. Náhrada škody může být požadována nezávisle na smluvní pokutě.
  7. Pokud je doprava zboží zajišťována Prodávajícím jeho vlastní dopravou a Kupující nezajistí vyložení nákladního automobilu do   2 hodin po dohodnutém termínu vykládky, může Prodávající účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč (20 EUR, pokud je místo vykládky mimo ČR) za každou započatou hodinu prodlení.
 10. POSTOUPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ
  1. Smlouva a VSP jsou závazné pro obě strany a jejich právní nástupce. Kupující nemůže svá práva nebo závazky plynoucí ze Smlouvy nebo VSP postoupit nebo jinak převést na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
 11. ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST
  1. Pokud se kterákoli část VSP nebo Smlouvy stane částečně nebo úplně neplatnou nebo nevymahatelnou, bude tato část nahrazena ustanovením, které bude mít význam co nejbližší původnímu ustanovení. Ostatní ustanovení Smlouvy a VSP zůstanou nedotčena.
 12. ROZHODNÉ PRÁVO A ROZHODOVÁNÍ SPORŮ
  1. Ustanovení, výklad a problematika plnění Smlouvy se budou řídit českým právem. Pro veškeré spory, které vyvstanou ve spojení s touto Smlouvou a VSP, budou místně příslušné soudy s místní příslušností v sídle prodávajícího.
  2. Použití českých kolizních norem a ustanovení Úmluvy OSN  O smlouvách o  mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.
  3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z této smlouvy, ze smluv uzavřených s odkazem na tyto všeobecné smluvní podmínky, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s těmito smlouvami, jakož i spory ze směnek zajišťujících závazky z těchto smluv, a to i v případě, že tyto právní vztahy budou neplatné, budou zrušeny nebo od nich bude odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů.
   Strany se dohodly, že spor bude rozhodovat rozhodce Mgr. Roman Pešek, IČ 42015146, se sídlem Olomouc, Šantova 2, PSČ 779 00, adresa pro doručování Olomouc, Wellnerova 1322/3C, PSČ 779 00.
   V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Dále se smluvní strany dohodly, že rozhodci bude uhrazen poplatek za rozhodčí řízení ve výši 3,5% + DPH z hodnoty sporu, minimálně však 2.000,- Kč + DPH. Rozhodce zašle žalobu s výzvou k vyjádření žalovanému, který je povinen se vyjádřit do 10 dnů od doručení výzvy a spolu s vyjádřením předložit důkazy na podporu svých tvrzení. Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými ustanoveními o.s.ř. a provádí se u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání, u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku a u nepodnikající fyzické osoby na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, když na tuto adresu nepodnikající fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem.
 13. VYŠŠÍ MOC
  1. Kromě platby peněz neodpovídá žádná ze stran za prodlení, pokud je toto prodlení způsobené požárem, záplavami, výbuchem, válkou, ozbrojeným útokem, embargem, legislativní překážkou, správním opatřením nebo vojenským opatřením neexistujícím v době uzavření smlouvy, chybou přepravce nebo jinými událostmi, které smluvní strana nemohla ovlivnit („vyšší moc“). 
 14. NEUPLATNĚNÍ PRÁVA
  1. Pokud nebude kterákoliv ze stran uplatňovat nebo vynucovat jakékoliv ustanovení, právo nebo podmínku obsaženou ve smlouvě nebo ve VSP, nebude toto jednání vykládáno tak, že se strana vzdává svých práv nebo sjednaných podmínek.
 15. ZAJIŠTĚNÍ
  1. Pokud je ve smlouvě sjednáno zajištění prostřednictvím blankosměnky, vystaví kupující v den podpisu smlouvy blankosměnku s vynechaným údajem o datu splatnosti a částce. Prodávající je oprávněn směnku vyplnit kdykoli se dlužník dostane do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku vzniklého na základě Smlouvy. Prodávající v tomto případě do směnky může doplnit částku, která nebude vyšší než souhrn splatných závazků dlužníka, a splatnost dle uvážení Prodávajícího, den splatnosti však nesmí předcházet den, kdy nastalo prodlení. V případě, kdy Prodávající uplatní blankosměnku, je kupující povinen bez zbytečného odkladu doručit prodávajícímu novou blankosměnku, a to nejpozději do pěti dnů ode dne výzvy prodávajícího.
  2. Pokud je ve smlouvě sjednáno zajištění prostřednictvím ručení statutárního orgánu (jednatel, člen představenstva), vystaví statutární orgán nebo člen statutárního orgánu ručitelské prohlášení v den uzavření smlouvy. V ručitelském závazku se ručitel zaručí, že splní veškeré závazky Kupujícího, se kterými se Kupující dostane do prodlení.
 16. UKONČENÍ
  1. Smlouva může být ukončena kdykoliv vypršením doby účinnosti ve Smlouvě sjednané, a to písemnou dohodou stran. Kupující i Prodávající mohou Smlouvu vypovědět, v jednotýdenní výpovědní lhůtě. Pokud Kupující poruší jakékoli ustanovení smlouvy, můžeProdávající od smlouvy jednostranně odstoupit. Výpověď musí být písemná. Kromě doručení prostřednictvím pošty budou výpovědi na základě tohoto článku považovány za doručené také v okamžiku, kdy jsou doručeny do e-mailové schránky druhé strany nebo do její datové schránky.
 17. POVINNOST MLČENLIVOSTI
  1. Kupující nesmí zpřístupnit třetím stranám informace o podmínkách sjednaných v této Smlouvě, VSP nebo ostatních dokumentech, které se týkají obchodování mezi Stranami, včetně ceníku a dalších údajů uvedených v zákaznickém systému včetně přístupových údajů. V případě poskytnutí těchto údajů třetím stranám nebo neoprávněným osobám, může Prodávající spolupráci jednostranně ukončit a požadovat náhradu způsobené škody.
 18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tato smlouva a VSP obsahují veškerá ujednání mezi Stranami ohledně předmětu Smlouvy.  Smlouva nemůže být měněna jinak, než sjednáním nové Rámcové kupní smlouvy podepsané oběma Stranami. Ustanovení obsažená ve Smlouvě a VSP zcela nahrazují veškerá předchozí ústní a písemná ujednání o cenách, veškerá sdělení, dohody a ostatní instrumenty týkající se předmětu této Smlouvy.
  2. Tyto všeobecné smluvní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím. Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.